PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. SĄVOKOS
 • Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklės – šios taisyklės, kuriomis nustatomos Paslaugų teikėjo ir Kliento teisės ir pareigos, Paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Paslaugų suteikimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su Paslaugų pirkimu pardavimu Internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 • Internetinė parduotuvė forma.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Klientas, prisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Paslaugų teikėjo siūlomas Paslaugas.
 • Paslaugos – Internetinėje parduotuvėje siūlomos Paslaugų teikėjo paslaugos.
 • Paslaugų teikėjas – MB „Treneris kalnuose“, į/k 305416450, registracinis adresas Aguonų g. 8A-7, LT-03213, Vilnius, Bankas SWEDBANK, a/s LT907300010161443781.
 • Klientas – asmuo, atitinkantis šių Paslaugų pirkimo taisyklių numatytus reikalavimus ir įsigijęs Paslaugų Internetinėje parduotuvėje.
 • Paslaugų pirkimo pardavimo sutartis – tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento sudaryta paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro Paslaugų užsakymo paraiška, kurią Klientas pateikia Paslaugų teikėjui per Internetinę parduotuvę, ir Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
 • Treniruočių erdvė – Erdvė kurioje vyksta treniruotės.
 • Šalys – Paslaugų teikėjas ir Klientas įvardinami kartu.

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS
 • Paslaugų pirkimo pardavimo sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja parduoti ir suteikti Paslaugas Klientui, o Klientas įsipareigoja sumokėti už įsigytas Paslaugas nustatytą pinigų sumą.
 • Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos Klientai, kurie yra:
  • asmenys, kuriems registracijos svetainėje dieną yra sukakę 16 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • jaunesni nei 16 metų asmenys, pateikę Paslaugų teikėjui tėvų pasirašytą sutikimą dėl Paslaugų suteikimo.
 • Paslaugų suteikimo laikas Internetinėje parduotuvėje pasirenkamas skiltyje „Rezervuoti treniruotę“.
 • Klientui siekiant įsigyti Paslaugų, Klientas turi patvirtinti, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėmis, kurios po apmokėjimo automatiškai tampa Šalis saistanti Paslaugų pirkimo pardavimo sutartis. Patvirtinimas atliekamas paspaudžiant „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“.
 • Klientui nesuteikiama teisė įsigyti Paslaugų Internetinėje parduotuvėje, jeigu Klientas nėra susipažinęs su Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Klientas nesutinka su Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėmis, jis negali užsisakyti Paslaugų Internetinėje parduotuvėje.
 • Paslaugų teikėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Paslaugų teikėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Paslaugų pirkimo pardavimo taisykles. Jeigu Klientas nuspręs pakartotinai įsigyti Paslaugas, tuomet tai reikš jo sutikimą su naujausia Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklių redakcija.

 

 1. KLIENTO TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ
 • Klientas turi teisę pirkti Paslaugas Internetinėje parduotuvėje šių Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 • Klientas, įsigijęs Internetinėje parduotuvėje Paslaugų, privalo šiomis Paslaugomis pasinaudoti Internetinėje parduotuvėje nustatyta tvarka ir sąlygomis. To nepadarius, Kliento įsigytos ir neišnaudotos Paslaugos nebegalios.
 • Klientas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Paslaugų teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Klientas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
 • Klientas, pastebėjęs, kad per klaidą užsisakė ne tas Paslaugas, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 dienas, apie tai informuoti Paslaugų teikėją. Praleidus šį terminą, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę nebekeisti Kliento įsigytų Paslaugų į kitas bei negrąžinti sumokėtų pinigų.
 • Klientui atsisakius tai padaryti, Klientas neturės teisės užsisakyti paslaugų iš Paslaugų teikėjo.
 • Klientas įsipareigoja vadovautis Paslaugų teikėjo nurodymais ir patarimais, duotais Sporto salėje ar už jos ribų.
 • Klientas įsipareigoja laikytis Sporto klubo taisyklių, kurios yra nurodomos Sporto klubo ir Kliento pasirašomoje narystės sutartyje, taip pat kitų taisyklių, kurias Paslaugų teikėjas skelbia savo interneto svetainėje ar iškabina viešai pačiame Sporto klube.
 • Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.
 • Klientas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Kliento prisijungimo duomenis, Paslaugų teikėjas šį asmenį laiko Klientu.
 • Klientas, naudodamasis Internetinės parduotuvės Paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Klientas supranta, kad Paslaugų teikėjas neteikia traumų ar ligų gydymo Paslaugų, taip pat supranta, kad visi traumų ar ligų paūmėjimai yra išimtinai Kliento atsakomybė. Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis yra siekiama prevencijos nuo minėtų traumų ar ligų, tačiau tai nėra laikoma gydymu.
 • Klientas privalo atlyginti visą savo kaltais veiksmais arba neatsargumu padarytą Paslaugų teikėjui žalą.
 • Klientas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

 

 1. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ
 • Jei Klientas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytus jo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Kliento galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Kliento registraciją. Klientui atlikus šiame punkte nurodytus neteisėtus veiksmus, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę atsisakyti suteikti Klientui jo įsigytas Paslaugas bei grąžinti jo sumokėtus pinigus už jas.
 • Paslaugų teikėjas įsipareigoja šiose Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Klientui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, rezervuoti Paslaugų suteikimo laiką).
 • Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Klientui jo užsisakytas Paslaugas šiose Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 • Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Klientui Paslaugas atsižvelgdamas į savo užimtumą, kurį Klientas matys pagal Internetinėje parduotuvėje esantį laisvų dienų ir konkrečių laisvų laikų rezervacijos kalendorių.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę atšaukti Internetinės parduotuvės kalendoriuje Kliento rezervuotą laiką Paslaugų suteikimui tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas negali suteikti šių Paslaugų sutartu laiku dėl objektyvių aplinkybių. Tokiu atveju Klientas turi rezervuoti kitą Paslaugų suteikimo laiką.
 • Paslaugų teikėjui kilus įtarimų dėl prastos Kliento sveikatos būklės, Paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti iš Kliento pateikti sveikatos medicininę pažymą. Klientui atsisakius ją pateikti, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti suteikti Kliento įsigytas paslaugas bei grąžinti už jas sumokėtus pinigus. Jeigu Kliento pateikta sveikatos medicininė pažyma yra gauta iš sveikatos įstaigos seniau nei prieš pusę metų, tuomet Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento pateikti naują sveikatos medicininę pažymą.
 • Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į prastą Kliento sveikatos būklę, turi teisę atsisakyti suteikti Klientui Paslaugas. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Klientui jo sumokėtus pinigus už įsigytas Paslaugas, išskaičiuojant Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas ir suteiktas Paslaugas (suteiktų Paslaugų suma, mokesčiai, kuro sąnaudos, pinigų grąžinimo pervedimo mokesčiai ir kitos), patirtas iki sužinant apie Kliento sveikatos būklę.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui. Paslaugos, įsigytos iki Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymo, yra suteikiamos Klientui laikantis šių Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklių.
 • Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento sveikatos būklės pablogėjimus ar komplikacijas, atsiradusias Klientui teikiant ar jau po Paslaugų suteikimo.

 

 1. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS
 • Klientas gali pirkti Paslaugas Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu forma.lt.
 • Klientas už Paslaugas apmoka per „Stripe“ mokėjimo sistemą.
 • Paslaugų pirkimo pardavimo sutartis tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, išsirinkęs aktualias Paslaugas, patvirtina, kad sutinka su Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėmis, ir apmoka užsakymo sumą. Klientui sudarius Paslaugų pirkimo pardavimo sutartį, jo paskyroje atsiranda virtualių taškų, kuriuos jis galės panaudoti užsisakant Paslaugas Internetinėje parduotuvėje.
 • Klientas įgytas paslaugas turi išnaudoti Internetinėje parduotuvėje nustatyta tvarka ir sąlygomis, to nepadarius, Kliento įsigyti paslaugos nebegalios ir pinigai už jas nebus grąžinami.
 • Klientas įgytus virtualius taškus savo nuožiūra naudoja renkantis Paslaugas Internetinėje parduotuvėje, jas išsirinkus, Klientas rezervuoja Paslaugų suteikimo laiką Internetinėje parduotuvėje esančiame kalendoriuje. Atlikus šią rezervaciją(s), Kliento paskyroje yra nuskaičiuojamas atitinkamas kiekis taškų.
 • Klientas turi teisę atšaukti/pakeisti rezervuotą Paslaugų suteikimo laiką ne vėliau nei likus 24 darbo valandoms iki numatyto Paslaugų suteikimo laiko. Pažeidus šį punktą, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti pakeisti Paslaugų suteikimo laiką. Tokiu atveju Klientui nėra grąžinami pinigai ir virtualūs taškai už dėl Kliento kaltės neįvykusio Paslaugų suteikimo.
 • Sudarius pirmąją Paslaugų pirkimo pardavimo sutartį tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo laikoma, kad Klientas duoda sutikimą siųsti reklaminę informaciją apie Paslaugų teikėjo vykdomas akcijas Kliento pateiktais duomenimis. Papildomai šis sutikimas turi būti išreiškiamas Kliento aktyviais veiksmais – paspaudžiant „Sutinku gauti naujienas ir reklamas“. Klientui neatlikus šių aktyvių veiksmų, Kliento duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

 1. PASLAUGŲ TEIKĖJO TAIKOMOS AKCIJOS
 • Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, Paslaugų kainos sumažinimus, Paslaugų rinkinių formavimus.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę, atsižvelgiant į Kliento išreikštą sutikimą pagal šių Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklių 5.7. punktą, siųsti reklamines akcijas Klientui jo nurodytais duomenimis. Klientas turi teisę atsisakyti Paslaugų teikėjo siunčiamų reklaminių laiškų, apie tai informuojant Paslaugų teikėją telefonu, elektroniniu paštu ar kitokiu būdu.

 

 1. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 • Paslaugų teikėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
 • Paslaugų teikėjas tvarko Kliento pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos tikslais siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį.
 • Paslaugų teikėjas tvarko Kliento pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų vykdymo tikslais tuo atveju, jeigu dėl to yra aiškiai išreikštas Kliento sutikimas.
 • Paslaugų teikėjas tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo metai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 • Paslaugų teikėjas neturi teisės perduoti jokiam trečiajam asmeniui Kliento duomenų, nebent būtinumas pateikti tam tikrus duomenis kilo vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, arba jeigu yra pačio Kliento prašymas dėl tam tikrų duomenų atskleidimo/perdavimo.
 • Paslaugų teikėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  • asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
  • visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 • Paslaugų teikėjas gauna asmens duomenis tiesiogiai iš Kliento (jam prisiregistravus internetinės svetainės kliento paskyroje). Paslaugų teikėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
 • Klientas turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo ištrinti apie jį surinktus duomenis, t. y. įgyvendinti savo teisę būti pamirštam, taip pat Klientas turi teisę reikalauti, kad apie jį surinkti duomenys būtų perkelti kitam subjektui.
 • Klientas turi teisę reikalauti tiek įstatymuose, tiek šioje privatumo politikoje jo nurodytų teisių įgyvendinimo. Paslaugų teikėjas turi patenkinti Kliento prašymą per 2 savaičių terminą arba atsisakyti jį patenkinti, jeigu Kliento prašymas neturi teisėto pagrindo.
 • Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis Paslaugų teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią privatumo politiką.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Paslaugų pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Klientas, perkantis Paslaugas Internetinėje parduotuvėje, sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Paslaugų pirkimo padavimo taisyklėmis. Kliento sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Paslaugų teikėjui. Galimybė įsigyti Paslaugas Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Klientams, kurie sutinka su galiojančiomis Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklėmis.
 • Ginčai, susiję su Paslaugų pirkimu pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

 

 

STUDIJOS LANKYMO TAISYKLĖS

 1. Studijoje lankytis draudžiama esant peršalimo ligos simptomams
 2. Studijos lankymas galimas tik registruotiems FØRMA klientams ir tik tvarkaraštyje nurodytu laiku
 3. Jei paslaugų planas nenumato kitaip – treniruotės atšaukimas galimi ne vėliau nei 24val iki treniruotės pradžios.
 4. Atvykimo laiką būtina rezervuoti programėlėje arba internetiniame nario puslapyje
 5. Prašome registruotis atsakingai ir jei užsiregistravus pasikeitė planai ir nebegalite atvykti, būtinai atšaukite savo registraciją. Neribotų apsilankymų abonementų nariams, nepranešus ir neatvykus į treniruotę du kartus iš eilės, dviem savaitėms bus apribota galimybė registruotis į treniruotes.
 6. Savarankiškai lankydamiesi studijoje lankytojai yra patys atsakingi už savo saugumą, nepriklausomai nuo to ar studijoje tuo pat metu yra kitų lankytojų ar darbuotojų.
Meniu