PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Paslaugų teikėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
1.3. Paslaugų teikėjas tvarko Kliento pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos tikslais siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį.
1.4. Paslaugų teikėjas tvarko Kliento pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų vykdymo tikslais tuo atveju, jeigu dėl to yra aiškiai išreikštas Kliento sutikimas.
1.5. Paslaugų teikėjas tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo metai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
1.6. Paslaugų teikėjas neturi teisės perduoti jokiam trečiajam asmeniui Kliento duomenų, nebent būtinumas pateikti tam tikrus duomenis kilo vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, arba jeigu yra pačio Kliento prašymas dėl tam tikrų duomenų atskleidimo/perdavimo.
1.7. Paslaugų teikėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.7.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.7.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
1.7.3. asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
1.7.4. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
1.7.5. asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
1.7.6. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Paslaugų teikėjas gauna asmens duomenis tiesiogiai iš Kliento (jam prisiregistravus internetinės svetainės kliento paskyroje). Paslaugų teikėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
1.9. Klientas turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo ištrinti apie jį surinktus duomenis, t. y. įgyvendinti savo teisę būti pamirštam, taip pat Klientas turi teisę reikalauti, kad apie jį surinkti duomenys būtų perkelti kitam subjektui.
1.10. Klientas turi teisę reikalauti tiek įstatymuose, tiek šioje privatumo politikoje jo nurodytų teisių įgyvendinimo. Paslaugų teikėjas turi patenkinti Kliento prašymą per 2 savaičių terminą arba atsisakyti jį patenkinti, jeigu Kliento prašymas neturi teisėto pagrindo.
1.11. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis Paslaugų teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
1.12. Paslaugų teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią privatumo politiką.

Meniu